NewBanner

Logo Rasmi TAWP

 LOGO TAWP

SnapNPAY

 SnapNPay

Untuk maklumat lanjut 
Klik Sini

JomPay

 jompay-logo
Biller Code: 88039
Ref-1: Sumbangan
Ref-2: No Telefon

Untuk maklumat lanjut 
Klik Sini


Sumbangan Melalui Akaun

BankIslam
No. Akaun Bank: 14014010069974

 

Hubungi Kami

Polis Diraja Malaysia 

Bahagian Hal Ehwal Pesara Polis
Tingkat 25, Menara 1
Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia
Bukit Aman
50560 Kuala Lumpur
Tel : 03 2266 8387/8573 
Faks : 03 2266 8388
email: veteran_ba@rmp.gov.my


SYARAT-SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN TABUNG AMANAH WARISAN POLIS (TAWP)


TAWP 1: BANTUAN KHAIRAT KEMATIAN

i. Permohonan hanya layak dibuat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kematian;

ii. Kadar bantuan seperti berikut:

 1. Pesara - RM 1,500.00 (Satu Ribu Lima Ratus ).
 2. Pasangan – RM 800.00 (Lapan Ratus).
 3. Anak tanggungan dibawah 21 tahun / Orang Kurang Upaya – RM 500.00 (Lima Ratus).

iii. Dokumen sokongan yang disertakan mestilah disahkan oleh mana-mana pegawai kanan polis / pegawai golongan professional / Ketua Kampung / Pegawai Daerah seperti berikut.-

 1. Salinan kad pengenalan pemohon / pesara;
 2. Salinan kad pesara polis / JPA;
 3. Salinan bukti perkhidmatan (jika bekas polis);
 4. Salinan sijil kematian pesara / bekas polis atau pasangan
 5. Salinan sijil nikah / sijil kelahiran anak
 6. Salinan sijil pengangkatan (jika anak angkat).

TAWP 2: BANTUAN PERGERAKAN

i. Surat pengesahan / lampiran laporan perubatan / memo / atau mana-mana dokumen pengesahan rawatan yang berkenaan dari pegawai perubatan kerajaan;

ii. Kadar bantuan seperti berikut :
 1. Kerusi Roda – RM 1,000 (Satu Ribu )
 2. Tongkat Kaki Satu – RM 60.00
 3. Tongkat Kaki Tiga – RM 120.00
 4. Tongkat Bahu – RM 150.00
 5. Working  Frame – RM 180.00

iii. Gambar keadaan pesakit (jika memohon alatan bantuan anggota palsu dan katil);

iv. Permohonan hanya layak dibuat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Perubatan kerajaan;

v. Resit atau baucer belian tidak melebihi 6 bulan dari tarikh pembelian dan disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan. 

vi. Dokumen sokongan yang disertakan mestilah disahkan oleh mana-mana pegawai kanan polis / pegawai golongan professional / Ketua Kampung / Pegawai Daerah seperti berikut.-

 1. Salinan kad pengenalan pemohon / pesara / pasangan;
 2. Salinan kad pesara polis / JPA;
 3. Salinan bukti perkhidmatan (jika bekas polis)
 4. Salinan sijil nikah / sijil kelahiran anak. (Jika perlu)
 5. Salinan sijil pengangkatan (jika anak angkat ).
 6. Dokumen pengesahan pegawai perubatan kerajaan;
 7. Salinan resit atau baucer alatan;
 8. Gambar pesakit (jika perlu).

TAWP 3: BANTUAN PERUBATAN DAN BANTUAN PESAKIT TERLANTAR

i. Surat pengesahan / lampiran laporan perubatan / memo / atau mana-mana dokumen pengesahan yang berkenaan dari pegawai perubatan kerajaan.

ii. Gambar keadaan pesakit.

iii. Permohonan hanya layak dibuat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Perubatan kerajaan.

iv. Resit atau baucer rawatan tidak melebihi 6 bulan dari tarikh pembelian dan disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

v. Menentukan permohonan pembelian bekalan ubat mengikut deskripsi yang disarankan dan disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan bagi tujuan menyembuhkan penyakit yang dihadapi. Kadar maksima yang diberikan adalah sebanyak RM 1,000.00 (Satu Ribu) setahun. 

vi. Bantuan pembelian peralatan adalah maksima sehingga RM 5,000.00 (Lima Ribu) bagi setiap alatan dengan pengesahan dari pegawai perubatan kerajaan.

vii. Bagi bantuan pesakit terlantar, lawatan dari pihak Bahagian Hal Ehwal Pesara Polis Bukit Aman akan dibuat untuk pengesahan bagi bantuan secara bulanan sebanyak RM 200.00 (Dua Ratus) sebulan.

viii. Dokumen sokongan yang disertakan mestilah disahkan oleh mana-mana pegawai kanan polis / pegawai golongan professional / Ketua Kampung / Pegawai Daerah seperti berikut.-

 1. Salinan kad pengenalan pemohon / pesara / pasangan;
 2. Salinan kad pesara polis / JPA;
 3. Salinan bukti perkhidmatan (jika bekas polis);
 4. Salinan sijil nikah / sijil kelahiran anak. (Jika perlu)
 5. Salinan sijil pengangkatan (jika anak angkat).
 6. Dokumen pengesahan pegawai perubatan kerajaan;
 7. Salinan resit atau baucer alatan;
 8. Gambar pesakit (jika perlu).    

TAWP 4 : BANTUAN PENDIDIKAN

i. Permohonan hanya layak dibuat setelah anak dibawah tanggungan menduduki mana-mana institusi pendidikan seperti berikut:- 

 1. Peringkat Rendah” bermula dari tahun 1 hingga tahun 6 di Sekolah Rendah Kebangsaan / Sekolah Jenis Kebangsaan, Sekolah Rendah Agama / Sekolah Tahfiz Kerajaan / Negeri danSekolah Pendidikan Khas bagi OKU (sekolah bantuan kerajaan) atau mana-mana sekolah yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kadar bantuan adalah sebanyak RM 500.00 (Lima Ratus ) ‘oneoff’ bagi seorang anak.

 2. Peringkat Menengah” pendidikan bermula dari tingkatan 1 hingga tingkatan 6 atas di Sekolah Menengah Kebangsaan / Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan, Sekolah Menengah Agama / Sekolah Tahfiz Kerajaan / Negeri, Kolej Vokasional, Sekolah Pendidikan Khas bagi OKUdan Sekolah Agama Islam atau mana-mana sekolah yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kadar bantuan adalah sebanyak RM 1,000.00 (Satu Ribu) ‘oneoff’ bagi seorang anak.

 3. Peringkat Tinggi (Diploma / Ijazah)” di dalam negara atau luar negara sama ada di peringkat Matrikulasi, Politeknik, IPTA atau IPTS sehingga ijazah pertama kecuali peringkat Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)berumur tidak melebihi 26 tahun. Kadar bantuan adalah RM 3,000.00 (Tiga Ribu) ‘one off’ bagi seorang anak.
ii. Permohonan hanya layak dipohon sekali sahaja bagi salah satu peringkat pengajian.

iii. Dokumen sokongan yang disertakan mestilah disahkan oleh guru besar atau pengetua sekolah atau mana-mana pegawai di Bahagian Hal Ehwal Pelajar institusi pengajian yang diduduki bersesuaian dengan peringkat bantuan yang dipohon.

iv. Dokumen Sokongan :
 1. Salinan kad pengenalan pemohon;
 2. Salinan kad pengenalan pesara / kad pesara polis / JPA;
 3. Salinan bukti perkhidmatan (jika bekas polis);
 4. Salinan kad pengenalan anak;
 5. Salinan sijil lahir anak;
 6. Salinan sijil pengangkatan (jika anak angkat);
 7. Salinan surat pengesahan pengajian / salinan surat tawaran pengajian / surat pengesahan pengetua / guru besar.

TAWP 5: BANTUAN BENCANA ALAM

i. Setiap permohonan wajib disertakan sesalinan laporan polis, bersama laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat atau Jabatan Kebajikan Masyarakat;

ii. Permohonan hanya layak dibuat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kejadian berdasarkan laporan polis yang dibuat; 

iii. Gambar selepas kejadian;

iv. Kadar bayaransepertiberikut :

 1. Kerugian RM 50,000 Keatas – maksima RM 10,000
 2. Kerugian RM 10,000-RM 49,999 –maksima RM 4,000
 3. Kerugian RM 5,000 – RM 9,999 – Maksima RM 2,000
 4. Kerugian RM 4,999 kebawah – Maksima RM 1,000
(Kadar pembayaran tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa Kecil Penilaian Permohonan)
 
v. Dokumen sokongan yang disertakan mestilah disahkan oleh Pegawai Polis berpangkat Inspektor dan keatas, atau Pegawai Bomba Dan Penyelamat atau Pegawai Kebajikan Masyarakat.

 1. Salinan kad pengenalan pemohon / pesara / kad pesara polis / JPA;
 2. Salinan bukti perkhidmatan (jika bekas polis);
 3. Salinan sijil nikah / salinan sijil lahir anak (Jika perlu);
 4. Salinan laporan polis;
 5. Salinan laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat;
 6. Gambar kejadian.


MAKLUMAT PENERANGAN:

Anak
Mana-mana anak di bawah tanggungan termasuk anak tiri atau anak kurang upaya atau anak angkat yang berdaftar dan anak taksah taraf berumur tidak lebih 21 tahun.

Anak Angkat
Mana-mana anak angkat yang diambol menjadi anak angkat yang sah melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dan mempunyai sijil Pengangkatan dari Jabatan Pendaftaran Negara. Anak Orang Kurang Upaya - Mana-mana anak OKU (Orang Kurang Upaya) yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat.

Anak Tiri
Mana-mana anak sama ada anak hasil dari perkahwinan pesara & bekas polis dan pasangan.

Bantuan Alat Pergerakkan
Bantuan anggota palsu ( kaki palsu atau lain-lain anggota palsu). Bantuan yang diberikan kepada pesara & bekas polis dalam bentuk peralatan pergerakan seperti tongkat, walking frame, katil dan kerusi roda.

Meliputi peralatan rehablitasi yang merangkumi pemulihan asas, meningkatkan kefungsian dan bukan untuk tujuan keselesaan atau kosmetik seperti alatan bantuan pernafasan, alatan bantuan pendengaran dan pembedahan gentian atau implant kecuali :-

 1. Alat pakai buang (disposable item) dan consumable item ;
 2. Crowning dan gigi palsu
Dan perubatan (ubat-ubatan yang tidak dibekalkan oleh pihak hospital kerajaan)

Pentadbir
Pegawai Polis atau penjawat awam yang bertugas di Bahagian Hal Ehwal Pesara Polis  (HEPP) di mana bertanggungjawab menguruskan permohonan bantuan kebajikan.

Pasangan
Isteri atau suami pesara yang didaftarkan.

Perubatan
Mana-mana ubat yang diperlukan bagi tujuan untuk menyembuhkan penyakit yang disarankan dan disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

Pesara Polis
Warganegara Malaysia yang telah berkhidmat di dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia dan telah bersara atau diberi pencen mengikut Akta Pencen 1980 [Akta 277].

Rawatan Kepakaran
Rawatan yang wajib dibuat oleh pesakit kronik bagi suatu tempoh yang panjang atau berterusan khususnya rawatan bagi penyakit kronik seperti buah pinggang ‘hemodialisis’, kanser, jantung atau mana-mana penyakit kronik yang memerlukan rawatan berpanjangan.

Rumah
Harta alih atau tidak alih yang dimiliki atau diduduki secara sah oleh pesara dan bekas polis.

Pesakit Terlantar
Pesakit yang terlantar koma dan tidak mampu menguruskan dirinya sendiri.

Waris
Bagi mana-mana pesara bujang boleh menamakan ibu atau bapa atau adik beradik kandung atau orang yang menjaga sebagai waris penerimaan bantuan dengan mengemukakan surat kepada Bahagian Hal Ehwal Pesara Polis secara bertulis.

Sumber: Setiausaha Lembaga Pengurus TAWP


   Bantuan Portal |  Peta Laman |  Dasar Privasi |  Dasar Keselamatan |  Notis Hakcipta |  Penafian  
Paparan dalam sistem ini paling sempurna dengan menggunakan Internet Explorer 8 ke atas dan resolusi skrin 1280 x 800
Disediakan oleh : Unit Pembangunan Aplikasi, Bahagian Hal Ehwal Pesara Polis, Polis DiRaja Malaysia

PDRM Facebook
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram